Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Susitikimai

« Atgal

2007-04-20
Lankėsi Europos Parlamento narė

Straipsnis laikraštyje „Valsčius", 2007m. balandžio 17d. Antradienis. Nr.28 (1495)

Balandžio 13 dieną rajone viešėjo konservatorė, šiuo metu Europos Parlamente dirbanti Laima Andrikienė. Kartu su savo patarėjomis europarlamentarė aplankė Šakių „Žiburio“ gimnaziją ir užsuko pas rajono merą Juozą Bertašių. Kalbėta apie regioninės plėtros klausimus ir ES Struktūrinių fondų lėšas.

Domėjosi regionine plėtra

Šis L.Andrikienės vizitas ra­jone buvo labiau pažintinis, iš Šakių viešnia suko Vilkaviškio link. Tačiau rajono vado­vai Juozas Bertašius, Juozas Puodžiukaitis turėjo gerą pus­valandį pasibėdoti: dėl sunkiai įgyvendinamų ES Struktūrinių fondų finansuojamų pro­jektų (Nemuno vidurupio, Marijampolės regiono atliekų tvarkymo centro ir kt.), dėl per didelio biurokratizmo šioje sri­tyje ir fondų lėšas skirstančių institucijų požiūrio į mažuosius šalies rajonus. L.Andrikienė neprieštaravo tokioms rajono vadovų mintims ir pritarė, kad biurokratizmas ir yra viena iš pagrindinių priežasčių, jog Lietuva daugelyje sričių su­geba įsisavinti vos 10-15 proc. jai skiriamų ES lėšų. Lietuvos Vyriausybė neretai gauna pylos nuo šiuos procesus prižiūrin­čių ES institucijų. Kartais, anot L.Andrikienės, netgi kyla abe­jonių, ar teisingai Lietuva pasi­rinko sritis, kurioms labiausiai reikia finansavimo.

Pati L.Andrikienė dirba Europos Parlamento Biudžeto komitete. Ji tikino turinti ne­mažai galių įtakoti tam tikrus sprendimus Lietuvos naudai. Europarlamentarė netgi ketina į Lietuvą atsivežti savo kolegas iš Biudžeto komiteto, suorgani­zuoti jiems susitikimus su visų šalies apskričių, savivaldybių va­dovais – kad kitų Europos šalių atstovai savo akimis ir ausimis įsitikintų, kokia tikroji padėtis Lietuvoje.

Pakvietė gimnazistus į Briuselį

Europos Parlamento narė Laima Andrikienės planinis vizitas rajone prasidėjo nuo Šakių “Žiburio” gimnazijos. Trečiokams viešnia vedė pamo­ką “Europos Sąjungos ateitis”.

Kaip sakė europarlamenta­rė, kiekvieną savaitgalį, grįžusi į Lietuvą ir susitikdama su žmo­nėmis, ji niekada neaplenkia mokyklų, nevengia bendrauti su jaunimu. ”Galėčiau ilsėtis grįžusi į Lietuvą,- kalbėjo ji gimnazistams,- bet tada ma­nyčiau, kad atstovauju pati sau. Visą laiką stengiuosi susitikti su žmonėmis”.

Į pamoką apie Europos Są-jungą, jos Parlamentą ir darbą jame politikė įtraukė ir akty­vesnius moksleivius. Pasirodo, ne viską gimnazistai dar žino. Negalėjo pasakyti, kiek iš viso yra europarlamentarų, tik su Laimos Andrikienės pagalba bei paslapčia sufleruojant mo­kytojams pavyko išvardinti visas 27 ES valstybes.

Po šio susitikimo moksleiviai tikrai ne tik lengviau atsimins valstybes, bet galės pasakyti ir kiek Lietuva turi atstovų, gal­būt prisimins ir jų pavardes. Europarlamentarės nuomone, kad, nors jų ir mažai, bet ga­lima aktyviai dalyvauti spren­džiant vieną ar kitą klausimą, kuris yra aktualus gimtinei, juo labiau kad yra suburta Baltijos valstybių grupė, kurią sudaro aštuonių valstybių atstovai. Kalbėtasi ir apie etiką, nes dirbti ir bendrauti skirtingų tautybių, skirtingų kultūrų ir mentaliteto žmonėms yra sudėtinga. “Bet Europarlamente,- kalbėjo Laima Andrikienė,- nėra Etikos ir pro­cedūrų komisijos, nėra auklių ar auklėtojų, nes blogai besielgian­tį žmogų galima sudrausminti kitais būdais. Kolegų požiūris, ramus pasikalbėjimas yra kar­tais efektyvesnis nei kokios tei­sinės bausmės”. Jos teigimu, rei­kia laikytis paprastos taisyklės: nedaryk man to, ko nenorėtum, kad būtų padaryta tau.

Kalbėdama apie Europos Sąjungos ateitį, L.Andrikienė priminė, kad jos narėmis nori tapti Turkija ir Ukraina. Ji prisi­pažino balsavusi prieš Turkijos priėmimą į Europos Sąjungą. “Jos atėjimas į ES mane gąsdi­na,- pripažino europarlamenta­rė.- Juk Sąjungos nare gali tapti tik Europos valstybė, o Europoje yra tik trys procentai Turkijos teritorijos. Faktiškai tai Azijos valstybė su savo kultūra ir tra­dicijomis. Įsileisime Turkiją, tai gal ir kitos Azijos valstybės panorės”. Politikė moksleiviams paaiškino, kad Turkija nevykdo nustatytų reikalavimų, nepripa­žįsta Kipro valstybės, kuri jau yra ES narė, neįsileidžia šios ša­lies laivų ir lėktuvų. “Tai visai ki­tas pasaulis,- pasakojo ji,- jiems nesvarbus žmogus kaip indivi­das, svarbiau bendruomenė”. Į Europos Sąjungą įstoti nori ir Ukraina, kuri yra tikrai Europos valstybė, bet turės dar praeiti nemažai metų, kol ji atitiks nu­statytus kriterijus.

Gimnazistus domino ir programos jaunimui, kiti klau­simai. Ypač aktyvūs buvo keli vaikinai. Laima Andrikienė juos pakvietė atvykti į Briuselį. Europarlamentarės kvietimu į Briuselį galės vykti dešimties gimnazistų grupė ir mokytojas, visos kelionės išlaidos bus ap­mokėtos. Pasak jos, prasidėjus vasaros atostogoms, ji lauks 80 moksleivių iš 8 Lietuvos mo­kyklų.

„Valsčiaus“ inf.