Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Apie darbą

« Atgal

2006-04-18
„Nesinorėtų kalbėti apie tai, kad kažkieno gauruota ranka daro tvarką Lietuvoje...” („Alytaus naujienos" 2006 m. balandžio 13 d.)

Europos Parlamento narė daktarė Laima Andrikienė, išrinkta pagal Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) sąrašą, vakar viešėjo Ūdrijoje. Mintimis apie politinę padėtį Lietuvoje, atstatydinus Seimo Pirmininką Artūrą Paulauską, ji sutiko pasidalyti ir su „Alytaus naujienų” skaitytojais. 

 - Gerbiamoji europarla­men­tare, užvakar pirmą kartą po nepriklausomybės atkūrimo didele balsų dauguma iš posto buvo pašalintas Seimo Pirmi­ninkas socialliberalas Artūras Paulauskas. Ar tai gresia rimtais pasikeitimais valdančiojoje koa­li­cijoje, ar tai tik vieno koali­cijos partnerio nustūmimas į politikos užribį? 

 - Stebint ir analizuojant šalies politinį gyvenimą buvo galima imtis prognozuoti rimtus pasikei­timus valdžios viršūnėse. Buvo matyti ir pasikeitimo požymių. 

 - Kokių? 

- Nuolat kylantys, nesiliaujantys skandalai ir buvo vieni pasikei­timų požymių. Manau, kad patys Seimo nariai, užvakar sužinoję balsavimo dėl nepasitikėjimo Artūru Paulausku rezultatus, nustebo. Padėtis Lietuvoje yra gana rimta. Vakar ryte kalbėdama su Vyriausybės atstovais, Seimo nariais išgirdau, kad derybos dėl naujos koalicijos sudarymo bus sunkios. 

- Koks, Jūsų nuomone, turėtų būti šalies Prezidento Valdo Adamkaus vaidmuo? 

- Labai svarbus. Gerai, kad Prezidentas jau pasakė, jog visos politinės partijos atsakingos už Lietuvos ateitį, ir paragino neleisti destabilizuoti padėties šalyje. Atrodo, gyvename naujos rinkimų kampanijos išvakarėse.
 
- Kokių rinkimų? Juk Seimas dar neįpusėjo kadencijos, o iki rinkimų į savival­dybių tarybas - beveik metai. 

- Niekad nesibaigiantys skandalai man vis labiau panėšėja į rinkimų, tik svarstau kieno - Prezidento ar Seimo, kampaniją, o tai galbūt yra plano elementas. 

- Apie kokį planą kalba­te? 

- Nesu sąmokslo teorijų šalininkė, ir man nesinorėtų kalbėti apie tai, kad kaž­kieno gauruota ranka iš už Lietuvos sienų šalyje daro tvarką, į valdžios postus ke­lia ką nori. Apie planą prieš mėnesį išgirdau Briu­selyje. Jame minima, kad iki Sei­mo, pageidautina iki savi­valdybių tarybų, rinkimų reikia pakeisti Prezidentą Valdą Adamkų, nes šis tikrai neleis žeminti ir trypti Lietuvos. 
Be to, Valdui Adamkui gali būti pasiūlyta atsi­staty­dinti dėl sveikatos arba dėl amžiaus. 

- Ar tai ne mėginimas griauti valstybės pamatus? 

- Apie tai vakar per na­cio­nalinį radiją girdėjau kalbant kolegą europar­lamentarą socialdemokratą profesorių Aloyzą Sakalą. Visgi norėčiau pasakyti, kad daug problemų, ne tik politinių, kurių vėliau nesugebame sėkmingai išspręsti, sukuriame mes patys. 

- Prieš kelerius metus šalies žiniasklaidoje buvo ra­šoma, kad viena šalis metė 50 milijonų dolerių padėčiai Baltijos valsty­bėse desta­bilizuoti. 

- Ši informacija buvo išplatinta viešai, esu ją ma­čiusi. Tam tikrą nerimą, kad doleriai „dirba”, kelia tai, jog kai tik privati­zuo­jama AB „Mažeikių nafta”, it kortų nameliai griūva aukš­čiausi valstybės pareigūnai. Ar tai tik suta­pimas? O tai vyksta jau bene ketvirtą kartą. Žiniasklaida praneša, kad kai kurie parlamentarai Darbo partijos nariai siūlo imti realią valdžią į rankas. Dar vienas sutapimas. Šiuo metu didelę krizę išgyvena Latvijos Vyriausybė, jau senokai neramu aukščiau­siuose Lenkijos valdžios sluoksniuose - pranešama apie pirmalaikius Seimo rinkimus. 

- Kalbama, kad politinio nestabilumo daigai - akty­ves­nės Rusijos politikos Rytų ir Vidurio Europoje rezultatas. 

- Dirbdama Europos Par­la­mente pastebėjau tenden­ciją: anksčiau Rusija nega­lėjo rasti instrumentų, kaip dirbti su Rytų europiečiais, buvusiais TSRS įtakos zo­no­je. Mus kaltino, esą ser­game nepagrįstomis Rusijos baimėmis. Dabar matau, kad mūsų kaimynė kyla į ataką.
 
- Grįžkime į Lietuvą. Kokią matote naują val­dančiąją koaliciją - šviesią, tamsią ar vaivorykštinę? 

- Nedrįsčiau prognozuo­ti, galime lengvai prašauti pro šalį. Esant politinei įtampai padėtis labai greitai keičiasi. 

- Seimo narį Artūrą Pau­lauską kai kas jau spėjo pavadinti politiniu lavonu, o Jūs? 

- Nedrįsčiau jo taip vadinti. Artūras Paulauskas yra jaunas žmogus, turi didelių ambicijų ir bandys jas realizuoti. Mano įsiti­kinimu, balsavimo dėl ne­pa­­si­tikėjimo Seimo Pirmi­ninku rezultatus lėmė Dar­bo partijos frakcijos pozi­cija. Juk Artūras Paulauskas neskubėjo atsiliepti į kvieti­mą sudaryti komisiją Prezi­dento Valdo Adamkaus veiklai tirti. 

- Ar Seimo Pirmininko atstatydinimas - jau poli­tinė krizė? 

- Seimo Pirmininko ats­taty­dinimas - dar ne krizė. Jeigu grius valdančioji koalicija, šalį neabejotinai ištiks politinė krizė. O esant krizinei situacijai tartis dėl naujos koalicijos - nelengva. 

- Taigi eurą kitų metų sausio 1 dieną matysime kaip savo ausis, o in­ves­ticijos ims plaukti pro šalį… 

- Tai, kas šiomis dieno­mis vyksta Lietuvoje, euro įvedimo nei pavėlins, nei paankstins. Viltis visada miršta paskutinė, bet kad euras bus įvestas 2007 metų sausio 1 dieną, šiandien galėčiau duoti 10 procentų. Jeigu nepavyks sudaryti valdančiosios koalicijos ir bus surengti pirmalaikiai Seimo rinkimai, žinoma, dalį užsienio kapitalo investicijų prarasime. 

- Tris kadencijas dirbote Seimo nare, gerai žinote parlamento virtuvę. Kaip jautėtės užvakar, kai iš posto buvo nustumtas Seimo Pirmininkas Artū­ras Paulauskas? 

- Klausydama tiesioginės posėdžio transliacijos galvo­jau, kaip aš pasielgčiau būdama šio Seimo nare. Vi­siš­kai aišku, kad teisinių argumentų Artūrui Pau­lauskui atstatydinti nepa­kanka. Galima bausti, įpa­reigoti ištaisyti klaidas. Pa­sirodo, balsuoti reikėjo dėl kitų priežasčių. 
Žengusi vieną žingsnį visada galvoju apie kitą. Atstatydinome Artūrą Pau­lauską ir išrinksime Seimo Pirmininką Darbo partijos frakcijos atstovą. Ar paskui bus geriau?
 

- Kas Jums šiandien kelia didžiausią nerimą? 

- Pastaruoju metu gerokai sumenko Prezidento vaid­muo, ir ne vien todėl, kad šalies vadovas vieną po kito prarado keliolika patarėjų. Silpnėja Prezidento, kaip institucijos, įtaka politi­niams procesams. 
Šiandien nemažai turėtų lemti premjero Algirdo Brazausko pozicija. Jeigu jis sudės ginklus, tuomet bus nelengva pažaboti darbie­čių apetitą.
 

- Artėja Velykos. Ko no­rė­tumėte palinkėti „Aly­taus naujienų” skaityto­jams? 

- Sveikindama su gražiau­sia bundančio pavasario švente norėčiau nuoširdžiai palinkėti, kad Velykos būtų šviesios, šiltos, gražios visų alytiškių namuose. 
         
Kalbėjosi 
Gediminas Vaitekūnas

Straipsnis laikraštyje „Alytaus naujienos" 2006 m. balandžio 13 d.