Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Apie darbą

« Atgal

2006-01-19
Laukia naujos derybos dėl ES finansų/Lietuvos žinios, 2006 01 19

Pasak europarlamentarės Laimos Andrikienės, papildomose derybose dėl ES finansų Lietuva gali tikėtis padidinti jai skiriamų lėšų dalį.

Europos Parlamentas (EP) atmetė ES šalių vyriausybių vadovų sutartą poziciją dėl naujo­sios ES finansinės perspektyvos 2007-2013 metams ir siūlo rimtai derėtis šiuo klausimu

Vakar EP absoliučia balsų daugu­ma priėmė rezoliuciją dėl naujos finan­sinės perspektyvos, kuria atmetė Eu­ropos Vadovų Tarybos 2005 metų pa­baigoje pasiektą susitarimą, nes jis ne­garantuoja net pačių svarbiausių ES prioritetų pakankamo finansavimo nauju finansiniu laikotarpiu.

EP pritarimas ES biudžetui ir finan­sinei perspektyvai yra privalomas. Pa­sak Lietuvai atstovaujančios Europos Parlamento narės Laimos Andrikienės, jei tarp Parlamento ir Tarybos nėra su­tarimo, tai reiškia, kad ES biudžetas ar finansinė perspektyva nepatvirtinti.

"EP priėmė rezoliuciją, kurioje teigiama, jog Parlamentas atmeta Ta­rybos poziciją, nes ji nauju finansiniu laikotarpiu negarantuos ES ūkio plėt­ros, didesnio konkurencingumo, solidarumo, sanglaudos ir saugumo. Taip pat EP kviečia Tarybą į rimtas de­rybas", - pabrėžė politikė.

Pasak jos, EP reikalauja didesnių valstybių narių įnašų į bendrą ES biu­džetą - jie turėtų sudaryti 1,12 proc. ES bendrojo nacionalinio produkto (BNP), o iki šiol sutarta tik 1,045 proc. BNP. Taip pat raginama daugiau lėšų skirti struktūriniams fondams, švieti­mui, jaunimui, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kitiems svarbiems tikslams. "Lietuvai tikrai nebus blogiau, jei struktūriniams fondams galėsime gau­ti daugiau lėšų", - teigė Andrikienė.

Jos vertinimu, pernai gruodį po il­gų ir sunkių derybų pasiekto susitari­mo dėl naujos finansinės perspektyvos tikrai negalima laikyti geru mūsų ša­lies laimėjimu ar tuo labiau pergale, kaip tai buvo bandoma pateikti Lietu­voje. "Susitaikėme su finansavimo su­mažinimu svarbiausioms sritims ir dėjomės esą patenkinti geresniu Ignali­nos uždarymo finansavimu, nors to net neprašėme! Taigi blogiau nebus, o geriau gali būti", - teigė Lietuvos ats­tovė. Iš 673 balsuojant dalyvavusių Eu­ropos Parlamento narių 541 parlamen­taras pritarė rezoliucijai atmesti Vado­vų Tarybos sutartą finansinę perspek­tyvą 2007-2013 metams, 56 balsavo "prieš" ir 76 susilaikė. Andrikienė EP Biudžeto komitete atstovauja didžiau­siai frakcijai, Europos liaudies partijos - Europos demokratų grupei. Praėju­siais metais Lietuvos atstovė aktyviai dalyvavo priimant sprendimus dėl 2006 metų ES biudžeto ir buvo šios frakcijos šešėlinė pranešėja.