Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Pranešimai spaudai

« Atgal

2008-10-01
ES siekis - efektyvesnė JT Žmogaus teisių taryba

Europos Parlamento ELP-ED grupės spaudos tarnybos pranešimas
2008 m. rugsėjo 26 d.
Briuselis

EP narė Laima Andrikienė (ELP-ED, LT): „ES privalo turėti aiškią viziją, politinę darbotvarkę ir ilgalaikę strategiją dėl JT Žmogaus teisių tarybos funkcionavimo bei dėl ES valstybių narių veiklos Taryboje".

Rugsėjo 25 d. Europos Parlamente vykusio neeilinio Žmogaus teisių pakomitečio posėdyje pranešėja dr. Laima Andrikienė pristatė pranešimą ir rezoliucijos projektą dėl JT Žmogaus teisių tarybos (JTŽTT) plėtros įskaitant ES vaidmenį joje. Diskusijos dalyviai priėjo vieningos nuomonės, kad ES turi laikytis kritiško, bet konstruktyvaus požiūrio tam, kad būtų užtikrinta, jog naujoji institucija vykdys savo įsipareigojimus.

Laima Andrikienė, pristatydama pranešimo projektą, pažymėjo, kad „JTŽTT pirmiesiems dvejiems metams pasitvirtino ambicingą programą, kuri apėmė procedūrų ir darbo metodų peržiūrą, ypač Visuotinės periodinės peržiūros (VPP) įgyvendinimą bei specialiųjų procedūrų peržiūrą".

„ES stipriai palaikė ir gynė Žmogaus teisių tarybos įsteigimą bei kartu su valstybėmis narėmis visapusiškai stengėsi užtikrinti, kad ŽTT sugebėtų atsakingai ir efektyviai įgyvendinti jai suteiktą JT mandatą", - pabrėžė Laima Andrikienė.

Savo kalboje pranešėja pažymėjo, kad JTŽTT turi potencialą tapti vertingu tinklu, per kurį ES galėtų veikti gindama žmogaus teises, bei apgailestavo dėl to, kad per pirmuosius dvejus savo veiklos metus ši nauja institucija nepasiekė esminės pažangos sprendžiant žmogaus teisių klausimus Jungtinėse Tautose. Laima Andrikienė ypač apgailestavo, jog JTŽTT nepavyko imtis skubių veiksmų daugeliu atvejų, kilus žmogaus teisių krizėms pasaulyje, iš dalies dėl didėjančio daugelio JTŽTT narių nenoro veikti, priešinimosi situacijų valstybėse svarstymui, nes tai, jų nuomone,  politizuotų Tarybą.

Iš kitos pusės, pranešėja sveikino tai, kad „VPP suteikė stimulą daugeliui šalių įsipareigoti pranešti sutarties šalims apie žmogaus teisių padėtį, ratifikuoti svarbiausias sutartis ir netgi pritaikyti nacionalinius teisės aktus prie sutarčių, kurių įsipareigojo laikytis".

Pranešėja taip pat apgailestavo, kad „pirmosios JTŽTT sesijos nevisiškai pateisino lūkesčius, kad VPP  procesas bus „objektyvus, skaidrus, neselektyvus, konstruktyvus, nekonfrontacinis ir nepolitizuotas". Šiuo požiūriu pranešėja pabrėžė, jog „šis tikslas gali būti pasiektas tik tuomet, jei visose peržiūros stadijose dalyvaus nepriklausomi ekspertai bei bus taikomas efektyvus, rezultatų siekiantis stebėsenos mechanizmas".

Kalbėdama apie nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklą, Laima Andrikienė pasveikino tai, kad žmogaus teisių NVO dalyvauja diskusijose, ir išreiškė viltį, kad ateityje šis dalyvavimas bus dar pagerintas ir sustiprintas.

Pranešėja taip pat pritarė ir „aktyviam ES dalyvavimui pirmaisiais JTŽTT funkcionavimo metais, būtent vienašališkai ar su kitomis valstybėmis paremiant rezoliucijas, darant pareiškimus, įsitraukiant į dialogus ir diskusijas". Ji taip pat pastebėjo tai, kad „ES prieštarauja regionuose parengiamų išankstinių valstybių sąrašų narystei JTŽTT, ir tai duoda efektyvių rezultatų tam, kad ES valstybės narės konkuruoja tarpusavyje dėl rinkimų į Tarybą".

Laima Andrikienė pabrėžė tai, jog „ES kiekybiškai yra mažuma Žmogaus teisių taryboje, ir dėl to, be abejo, yra sunku pasiekti, kad jos balsas būtų girdimas", bei šiuo požiūriu sveikino „didėjantį ES valstybių narių siekį dalyvauti diskusijose kartu su ES pirmininkaujančia šalimi" ir taip pat skatino ES valstybes nares sustiprinti ES poziciją kalbant „dėl vieno pranešimo, bet daugeliu balsų". 

Baigdama pristatymą, Laima Andrikienė dar kartą patvirtino, kad „ES privalo turėti aiškią viziją, politinę darbotvarkę ir ilgalaikę strategiją dėl JT Žmogaus teisių tarybos funkcionavimo bei dėl ES valstybių narių veiklos Taryboje".

Laima Andrikienė yra ELP-ED koordinatorė EP Žmogaus teisių pakomitetyje.
ELP-ED yra didžiausia politinė grupė Europos Parlamente, turinti 288 narių iš visų 27 valstybių narių
.

Daugiau informacijos

Živilė Didžgalvienė, ELP-ED grupės spaudos tarnyba, Tel: +32-475-751627