Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2007-07-13
L.Andrikienės klausimas Komisijai dėl ES išorės pagalbos

KLAUSIMAS ŽODŽIU H-0512/07
Vyriausybės valandai 2007 Liepos mėnesio sesijoje
pagal 109 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį
pateikė Laima Liucija Andrikienė
Komisijai

Kasmet Europos Sąjunga suteikia per 7 milijardus eurų išorės pagalbos daugiau kaip 150 pasaulio šalių ir teritorijų, įgyvendina daug šios srities politikos priemonių, įskaitant Europos kaimynystės politiką ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę (EKPP, angl. ENPI). Kokios yra ES išorės finansinės pagalbos pagrindinės kryptys ir kokie jos prioritetai? Ar yra naujų prioritetų arba pokyčių? Kokių šios pagalbos trūkumų Komisija mato ir ar Komisija turi kokią nors šių trūkumų šalinimo strategiją? Ar yra naujų ES išorės pagalbos priemonių? Kokia pažanga padaryta įgyvendinant Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę?

Komisijos atsakymas
10.7.2007 (H-0512/07)

Europos Sąjunga (Komisija ir valstybės narės) gali didžiuotis tuo, kad yra didžiausia išorės paramos teikėja, užtikrinanti daugiau kaip 55 proc. oficialios pasaulio paramos vystymuisi. Vien Komisija administruoja penktadalį šių Europos lėšų.

Išorės parama yra esminis ES išorės veiksmų aspektas. Ja pasinaudojant remiamos įvairios išorės politikos kryptys. Komisijos 2007 m. pranešime dėl vystymosi politikos ir išorės paramos įgyvendinimo 2006 m.[1], kuris buvo perduotas Parlamentui 2007 m. birželio mėn. viduryje, išsamiai aprašoma pastarojo meto politika ir kiti pokyčiai.

Komisijos išorės parama, kuri teikiama 160 šalių, siekiama kovoti su skurdu ir skatinti ekonominę raidą, žmogaus teises bei demokratiją, vadovaujantis bendru ES sutarimu dėl vystymosi.

Supaprastinusi savo priemones ir procedūras Komisija toliau didina savo išorės paramos lankstumą ir veiksmingumą, siekdama visame pasaulyje teikti geresnę pagalbą ir tai daryti greičiau. Naujomis išorės paramos priemonėmis, dėl kurių galutinai susitarta 2006 m., sukuriama paprastesnė paramos teikimo sistema, kuri 2007–2013 m. bus finansuojama bendrojo biudžeto lėšomis. Devynios finansavimo priemonės pakeitė įvairius ankstesnius geografinius ir teminius reglamentus. Tačiau bendradarbiavimas su Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno šalimis ir toliau bus daugiausia finansuojamas pasinaudojant Europos plėtros fondu.

2006 m. – dar vieni rekordiniai metai Europos bendrijos išorės paramos požiūriu, nes įsipareigojimų suma pasiekė 9,8 mlrd. eurų. Taigi Europos bendrija turėtų įgyvendinti su ja susijusią dalį ES įsipareigojimo iki 2015 m. padvigubinti savo oficialią paramą vystymuisi, siekiant įgyvendinti Tūkstantmečio vystymosi tikslus. Kalbant apie biudžeto vykdymą, Komisija 2006 m. išmokėjo 8,1 mlrd. eurų, palyginti su 7,5 mlrd. eurų 2005 m.

Didžiausia Europos bendrijos išorės paramos gavėja buvo Afrika, kuriai realiai išmokėta 3,3 mlrd. eurų.

2006 m. buvo dar labiau sustiprinta Europos kaimynystės politika, kurią papildė trys nauji veiksmų planai, susiję su Armėnija, Azerbaidžanu ir Gruzija, taip pat baigti rengti veiksmų planai, susiję su Egiptu ir Libanu. Be to, buvo patvirtina naujoji Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė. Po to, kai 2007 m. kovo mėn. Komisija priėmė 2007–2013 m. planavimo (strateginius) dokumentus, šiuo metu, kaip ir planuota, rengiamos metinės veiksmų programos. Komisija ketina patvirtinti šias programas ir numatyti visus būtinus biudžeto įsipareigojimus iki 2007 m. pabaigos.

Komisija bando didinti savo teikiamos pagalbos veiksmingumą, įgyvendindama 2005 m. Paryžiaus deklaraciją dėl pagalbos veiksmingumo. Tuo pat metu pasiekta didelės pažangos įgyvendinant Komisijos įsipareigojimus, susijusius su vystymosi politikos nuoseklumu, laikantis sprendimų, kuriuos dėl dvylikos politikos krypčių (įskaitant prekybą, migraciją, žuvininkystę ir klimato kaitą) 2005 m. priėmė Komisija ir valstybės narės.

Komisija tikisi, kad paramos teikėjai labiau koordinuos veiklą, visų pirma pačioje ES tarp valstybių narių ir Komisijos, siekdami įgyvendinti tikslus. Šiuo požiūriu svarbus ES elgesio kodeksas dėl papildomumo ir darbo pasidalijimo, susijusio su vystymosi politika, kurį Taryba priėmė 2007 m. gegužės mėn.

Be to, Komisija ir vėl parodė, kad yra pajėgi veiksmingai reaguoti į krizes. Kilus didelės paukščių gripo pandemijos pavojui, Komisija 2006 m. greitai sureagavo – įsipareigojo skirti 80 mln. eurų ir padėjo surengti svarbiausių veikėjų susitikimą Pekine. Palestinoje Komisija kartu su Pasaulio banku įgyvendino laikinąją tarptautinę priemonę (angl. TIM), kuria siekiama pagerinti labiausiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę ir ekonominę padėtį. Visa Europos bendrijos parama Palestinos gyventojams 2006 m. sudarė 339 mln. eurų.

Komisija taip pat buvo aktyvi itin svarbioje žmogaus teisių srityje. 2006 m. būta ne mažiau kaip 13 ES rinkimų stebėjimo misijų ir atnaujinta Europos demokratijos ir žmogaus teisių priemonė. Tai rodo tvirtą ES įsitikinimą, kad pagarbos žmogaus teisėms skatinimas yra būtina ES išorės paramos politikos dalis.[1]     2007 m. pranešimas dėl Europos bendrijos vystymosi politikos ir išorės paramos įgyvendinimo 2006 m. (SEC(2007)840); (COM(2007)349 galutinis).