Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2007-06-26
L.Andrikienės klausimas Tarybai dėl Šiaurės Europos dujotiekio projekto poveikio aplinkai įvertinimo

KLAUSIMAS ŽODŽIU H-0446/07
Vyriausybės valandai 2007 Birželio mėnesio sesijoje
pateikė Laima Liucija Andrikienė
Tarybai

Šiaurės Europos dujotiekis kelia didelį susirūpinimą dėl neigiamo poveikio, kurį jis gali turėti Baltijos jūrai. Pagal tarptautinius aplinkosaugos standartus, ES teisinius reikalavimus ir praktiką projekto negalima įgyvendinti be išsamaus poveikio aplinkai įvertinimo tyrimo, kurį atliktų nepriklausomos įstaigos.

Ar Taryba ėmėsi veiksmų, kad būtų atliktas Šiaurės Europos dujotiekio projekto poveikio aplinkai įvertinimo tyrimas, ir jei taip, kokios nepriklausomos įstaigos sudaro vertinimo grupę? Ar Taryba turi preliminarius poveikio aplinkai įvertinimo tyrimo rezultatus, iš kurių būtų galima daryti išvadas, kokį poveikį Baltijos jūros aplinkai turės Šiaurės Europos dujotiekio tiesimas?

Tarybos atsakymas
20.6.2007 (H-0446/07)

Šis Tarybai pirmininkaujančios valstybės parengtas atsakymas, kuris neįpareigoja nei Tarybos, nei Tarybos narių, nebuvo perskaitytas per Tarybos klausimų valandą 2007 m. birželio mėnesį Strasbūre vykusio Europos Parlamento plenarinio posėdžio metu.

Pirmininkaujanti valstybė labai gerai supranta, kad projektas, į kurį gerbiama parlamentarė atkreipia dėmesį, daugeliui ES valstybių, trečiųjų šalių ir pasaulinių organizacijų kelia susirūpinimą dėl galimo neigiamo poveikio aplinkai. Taip pat teisingai pastebėta, kad tarptautiniai susitarimai, ypač susitarimas dėl poveikio aplinkai įvertinimo tarpvalstybiniame kontekste (ESPOO konvencija), Bendrijos teisė ir valstybės vidaus teisė numato su poveikio aplinkai įvertinimais susijusius reikalavimus ir įsipareigojimus.

Tačiau Taryba nedisponuoja jokiu teisiniu pagrindu, kad galėtų imtis specifinių priemonių, jog būtų atliktas poveikio aplinkai įvertinimas; Komisijos pareiga yra užtikrinti, kad Bendrijos teisė būtų tinkamai taikoma, ir ji turi imtis priemonių, kurios, jos nuomone, tinkamos nusižengimų atveju.

Dėl preliminarių poveikio aplinkai įvertinimo rezultatų. Pirmininkaujanti valstybė gali susipažinti tik su oficialiai prieinama informacija, kuria remiantis visos susijusios šalys oficialiai supažindintos su šiuo projektu ir pagal kurią numatoma iki 2007 m. rudens parengti poveikio aplinkai įvertinimo ataskaitą, kuri bus pateikta atsakingoms institucijoms pritarti.

Be to, kaip gerbiama parlamentarė neabejotinai žino, Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1364/2006/EB, nustatančiame gaires transeuropiniams energetikos tinklams, keletą kartų užsimenama apie dujų vamzdyną tarp Rusijos ir Vokietijos Baltijos jūra, arba „trasą jūra“.[1]

Taryba ir Europos Parlamentas sprendimo I priede „Šiaurės Europos dujotiekį“ priskyrė „europinės svarbos projektams“, – tai sąvoka, apimanti tokią projekto kategoriją, kuriai teikiamas „didžiausias prioritetas“ (žr. 8 konstatuojamąją dalį ir 8 straipsnį).

Ypač atkreipiame gerbiamos parlamentarės dėmesį į sprendimo 13 straipsnį, kuriame skelbiama: „Šis sprendimas neturi įtakos projektų, planų ar programų, apibrėžiančių būsimą leidimų tokiems projektams išdavimo sistemą, poveikio aplinkai įvertinimo rezultatams. Kai pagal atitinkamus Bendrijos teisės aktus reikalaujama atlikti poveikio aplinkai įvertinimą, į šio įvertinimo rezultatus atsižvelgiama prieš atitinkamais Bendrijos teisės aktais nustatyta tvarka priimant sprendimą dėl projektų įgyvendinimo.“


[1]     OL L 262, 2006 9 22, p. 1.