Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2007-06-19
L.Andrikienės klausimas Komisijai dėl Šiaurės Europos dujotiekio tiesimo projekto poveikio aplinkai įvertinimo

KLAUSIMAS ŽODŽIU H-0447/07
Vyriausybės valandai 2007 Birželio mėnesio sesijoje
pateikė Laima Liucija Andrikienė
Komisijai

Šiaurės Europos dujotiekio tiesimas kelia didelį susirūpinimą l neigiamos poveikio, kurį jis gali turėti Baltijos jūrai. Pagal tarptautinius aplinkosaugos standartus, ES teisinius reikalavimus ir praktiką projekto negalima įgyvendinti be išsamaus poveikio aplinkai įvertinimo tyrimo, kurį atliktų nepriklausomos įstaigos.

Ar Europos Komisija ėmėsi veiksmų, kad būtų atliktas Šiaurės Europos dujotiekio projekto poveikio aplinkai įvertinimo tyrimas, ir jei taip, kokios nepriklausomos įstaigos sudaro vertinimo grupę? Ar Komisija gali patvirtinti, kad šios įstaigos arba mokslininkai yra nepriklausomi? Ar Komisija turi preliminarius poveikio aplinkai įvertinimo tyrimo rezultatus, iš kurių būtų galima daryti išvadas, kokį poveikį Baltijos jūros aplinkai turės Šiaurės Europos dujotiekio tiesimas?

Komisijos atsakymas
19.6.2007 (H-0447/07)

Vadovaujantis tarptautiniais aplinkos standartais ir ES teisinius reikalavimais bei praktika, prieš tiesiant dujotiekį, pvz., Šiaurės Europos dujotiekį, būtina atlikti išsamų poveikio aplinkai vertinimo tyrimą. Susijusiuose ES teisės aktuose nustatyta, kad tyrimus, siekiant surinkti ir parengti reikalingą aplinkosauginę informaciją, turi atlikti mokslininkai ir valstybės narės, kurioms ši informacija aktuali. Taip būtų užtikrintas atitinkamų standartų ir teisės reikalavimų laikymasis. Kai kalbama apie susijusius ES teisės aktus, galvoje turimas atitinkamų 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo[1] ir 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos[2] nuostatų taikymas. Kad atitiktų Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (ESPOO konvencijos) reikalavimus, Poveikio aplinkai įvertinimo direktyva buvo iš dalies pakeista Direktyva 97/11/EB.

Informacijoje, kurią Komisijai pateikė Šiaurės Europos dujotiekio projekto (dabar vadinamo „Nord Stream“ projektu) rėmėjas, nurodoma, kad, vadovaudamiesi ESPOO konvencija, kurią pasirašė visos devynios Baltijos jūros regiono valstybės, ir siekdami patenkinti visus leidimų išdavimo tvarkos reikalavimus ir gauti visus būtinus leidimus, „Nord Stream“ projekto vykdytojai atlieka išsamų poveikio aplinkai įvertinimą. Ši procedūra jau vykdoma ir, tikėtina, bus baigta iki 2008 m. pabaigos, kai bus patvirtinta galutinė aplinkos apsaugos ataskaita (manoma, kad tai įvyks 2007 m. rudenį).

Toje pačioje informacijoje tvirtinama, kad, siekiant pradėti leidimų išdavimo procesą ir atsižvelgiant į ESPOO konvenciją, 2006 m. lapkričio 14 d. visoms susijusioms Baltijos jūros regiono valstybėms buvo oficialiai pranešta apie projektą. Sprendžiant iš šios informacijos, įvyko daugiau kaip 20 atvirų viešųjų klausymų ir 100 institucijų atstovų posėdžių; gauti 129 pareiškimai. Remiantis gautomis rekomendacijomis, ketinama inicijuoti papildomus tyrimus. Per 2007 m. gegužės 21–23 d. Ženevoje vykusį 10-ąjį posėdį poveikio aplinkai įvertinimo grupės nariai taip pat buvo informuoti apie šių konsultacijų rezultatus.

Atsižvelgdama į klausimo politinį opumą, ir tai, kad Taryba ir Parlamentas „Nord Stream“ dujotiekio projektą paskelbė prioritetiniu ir svarbiu Europai[3], Komisija atidžiai stebi šio projekto eigą.


[1]     OL L 175, 1985 7 5, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 2003/35/EB,  OL L 156, 2003 6 25.
[2]     OL L 206, 1992 7 22.
[3]     Sprendimas Nr. 1364/2006/EB, OL L 262, 2006 9 22.