Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2007-04-24
Dr.Laimos Andrikienės klausimas Komisijai dėl Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės (angl. ENPI) ir Bendrijos išorės pagalbos įgyvendinimo

KLAUSIMAS ŽODŽIU H-0264/07
Vyriausybės valandai 2007 Balandžio mėnesio sesijoje
pagal 109 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį
pateikė Laima Liucija Andrikienė
Komisijai

Europos Parlamentui buvo pavesta griežčiau tikrinti kaip taikoma Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė ir jis yra pasirengęs atlikti aktyvų vaidmenį vykdant Bendrijos išorės pagalbą.

Kada Europos Parlamentui bus pateikti ES pagalbos ENPI šalims metinių veiklos programų projektai?

Komisija šiuo metu rengia neoficialų dokumentą dėl valdymo priemonės. Kaip Komisija užtikrins, kad rengiant valdymo priemonę bus tinkamai įvertinta pasiekta pažanga žmogaus teisių, teisinės valstybės ir demokratinių reformų klausimais, o ne laisvos prekybos ir readmisijos susitarimų sudarymas?

Komisija taip pat rengia neoficialų dokumentą dėl kaimynystės investicinio fondo, kuris turi būti baigtas iki balandžio vidurio. Ar Komisija užtikrins, kad ES aplinkos ir socialiniai standartai bus taikomi iš kaimynystės investicinio fondo finansuojamiems projektams?

Komisijos atsakymas
24.4.2007 (NR. H-0264/07)

Komisija ir Parlamentas susitiko pasikeisti nuomonėmis dėl šalies ir regiono strategijos dokumentų projekto 2006 m. gruodžio mėn. Komisija gavo Parlamento pastabas ir deramai atsižvelgs į jas įgyvendindama pagalbą.

Nepaisant to, kad šiuo veiksmu vykdomas Komisijos įsipareigojimas (pagal tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo) dėl dialogo, susijusio su strategijos dokumentais, Parlamento ir Komisijos pasikeitimai nuomonėmis bus tęsiami nustatytais kanalais. Komisija savaime siųs Parlamentui, pasinaudodama Komitologijos registru, metines veiksmų programas tuo pat metu, kai jie siunčiami EKPP[1] komitetui dėl nuomonės. Minėtieji dokumentai šiuo metu ruošiami ir juos bus galima gauti ateinančiais mėnesiais.

Valdymo priemonė teiks papildomą paramą šalims partnerėms, kurios pasiekė didžiausią pažangą, įgyvendindamos sutartą reformų darbotvarkę, nustatytą veiksmų plane. Vertinant pirmiausia bus žiūrima į politinį valdymą ir ypač į veiksmų plano specialaus skyriaus „Sustiprintas politinis dialogas ir reforma“ įgyvendinimą. Taip pat bus atsižvelgiama į pažangą kitose veiksmų planų srityse, susijusiose su valdymu.

Kaimynystės investicijų fondo (KIF) paskirtis – plėtros finansinių institucijų, pvz., Europos investicijų banko (EIB) ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) paramos investicijos kaimyninėse šalyse. Vadovaudamasi EKPP reglamento nuostatomis Komisija užtikrins, kad investicijų projektai, kuriuos remia KIF, atitiktų ekologinius standartus ir būtų susiję su ES politikos kryptimis, įskaitant aplinkos ir socialinio sektoriaus politikos kryptis. Be to, abi šios institucijos pasirašiusios Europos aplinkos apsaugos principus[2].[1]     Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė

[2]     http://www2.eib.org/epe