Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Naujienos

« Atgal

2007-02-26
Laimos Andrikienės klausimas Tarybai dėl reguliavimo sistemos, skirtos Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos readmisijos susitarimui įgyvendinti, nebuvimo

KLAUSIMAS ŽODŽIU H-0071/07
Vyriausybės valandai 2007 Vasario mėnesio sesijoje
pagal 109 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį
pateikė Laima Liucija Andrikienė
Tarybai

Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos readmisijos susitarime nustatomi aiškūs įsipareigojimai ir procedūros, susijusios su nelegaliai gyvenančių asmenų readmisija. Nors Komisija mano, kad derybų gairėse Tarybos nustatyti tikslai buvo pasiekti ir kad readmisijos susitarimo projektas priimtinas Bendrijai, Europos Parlamentas susirūpinęs dėl to, kad nėra sukurta susitarimui įgyvendinti skirtos reguliavimo sistemos.

Kokių veiksmų ketina imtis Taryba, kad sukurtų reguliavimo sistemą, skirtą sėkmingai įgyvendinti susitarimą?

Ar ES ir Rusijos readmisijos susitarimas atitiks Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (COM(2005)0391–2005/0167(COD)), kuri bus parengta netrukus ir kuriai bus taikoma bendro sprendimo priėmimo procedūra?

Kokių priemonių ketina imtis Taryba, kad užtikrintų visapusišką ir besąlyginį susitarimo įgyvendinimą? Kokie reikalavimai bus nustatyti reguliavimo sistemoje, skirtoje susitarimui įgyvendinti, siekiant kiekvienu readmisijos etapu užtikrinti žmogaus teises? Kokį Europos Parlamento vaidmenį įgyvendinant susitarimą numato Taryba?

Tarybos atsakymas
15.2.2007 (H-0071/07)

Tarybai pirmininkaujančios valstybės pateiktas atsakymas, kuris neįpareigoja nei Tarybos, nei Tarybos narių, nebuvo perskaitytas per Tarybos klausimų valandą 2007 m. vasario mėnesį vykusio Europos Parlamento plenarinio posėdžio metu.

Vadovaudamasi atitinkamu Komisijos pasiūlymu, Taryba priėmė sprendimą dėl Readmisijos susitarimo sudarymo tarp Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos. Susitarimas buvo pasirašytas 2006 m. gegužės 2 d.

Teisinis pagrindas parengti Tarybos sprendimo projektą dėl readmisijos susitarimo sudarymo yra EB sutarties 63 straipsnio 3 dalies b punktas ir 300 straipsnio 2 dalies 1 sakinys. Šiuo atveju pagal Sutartį taikomoje procedūroje numatoma, kad turi būti konsultuojamasi su Europos Parlamentu. Laukiama Parlamento nuomonės šiuo klausimu.

Gerbiama parlamentarė prašoma atkreipti dėmesį į tai, kad readmisijos susitarime numatoma įsteigti Jungtinį readmisijos komitetą (19 straipsnis). Šio jungtinio komiteto užduotis – kontroliuoti, kaip taikomas šis susitarimas, nuspręsti dėl priemonių, būtinų tam, kad šis susitarimas būtų taikomas vienodai, ir teikti pasiūlymus dėl šio susitarimo pakeitimų.

Komisijos pasiūlymas dėl direktyvos dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse[1] šiuo metu dar svarstomas Europos Parlamente ir Taryboje.


[1]     COM(2005)391 galutinis.