Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2004-12-15
Europos Parlamento rezoliucija dėl ES - Rusijos viršūnių susitikimo Hagoje 2004 11 25

Šiandien Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl ES - Rusijos viršūnių susitikimo Hagoje, įvykusio 2004 m. lapkričio 25 d.
Viena iš rezoliucijos autorių - Lietuvos atstovė EP Laima Andrikienė.

Rezoliucijos tekstą pridedame:

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2004 m. lapkričio 25 d. Hagoje įvykusio ES ir Rusijos aukščiausio lygio susitikimo

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rusijos Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą(1) , kuris įsigaliojo 1997 m. gruodžio 1 d., ir į 2004 m. balandžio 27 d. pasirašytą bendrą pareiškimą dėl ES plėtros bei ES ir Rusijos santykių, kurį 2004 m. spalio mėn. patvirtino Europos Parlamentas ir Rusijos Dūma,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnę rezoliuciją dėl Rusijos ir Čečėnijos, ypač į savo 2004 m. vasario 26 d. rekomendaciją Tarybai dėl ES ir Rusijos santykių(2) ,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. lapkričio 25 d. Hagoje įvykusio keturioliktojo ES–Rusijos aukščiausio lygio susitikimo rezultatus,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui pavadinimu "Platesnė Europos kaimynystė: nauja santykių su mūsų rytų ir pietų kaimynais struktūra" (KOM(2003)0104),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A.   kadangi ES ir Rusijos glaudesnis bendradarbiavimas ir geri kaimynystės santykiai yra labai svarbūs visos Europos stabilumui, saugumui ir gerovei,

B.   kadangi abi šalys pabrėžia strateginės ES ir Rusijos partnerystės svarbą ir jų ketinimą toliau stiprinti bendradarbiavimą Europoje ir už jos ribų bendrų interesų ir vertybių, ypač demokratijos, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms pagrindu,

C.   kadangi po paskutinio plėtros etapo ES įsipareigojo įgyvendinti Europos kaimynystės politiką kaip vieną iš svarbiausių savo išorės veiksmų prioritetų ir vėliau dalyvauti sprendžiant Dnestro regiono ir Pietų Kaukazo konfliktą,

D.   kadangi ES ir Rusija laiko save atsakingomis už stabilumą ir jo palaikymą jų bendroje kaimynystėje esančiose šalyse,

E.   kadangi per 2003 m. gegužės mėn. Sankt Peterburge vykusį ES–Rusijos aukščiausio lygio susitikimą buvo nuspręsta nustatyti keturias bendras erdves, prie Bendros ekonominės erdvės, dėl kurios buvo susitarta prieš dvejus metus, prijungiant laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, išorės saugumo erdvę bei mokslinių tyrimų, švietimo ir kultūros erdvę,

F.   kadangi per keturioliktąjį ES–Rusijos aukščiausio lygio susitikimą dalyviai sutiko atidėti keturių bendrų erdvių kūrimą iki kito ES–Rusijos aukščiausio lygio susitikimo, vyksiančio 2005 m. gegužės mėnesį Maskvoje,

G.   pabrėždamas, kad tolesnis kuriamos strateginės partnerystės plėtojimas turi būti siejamas su konkrečiu siekiu gerinti esamą padėtį ir abiem šalim atsižvelgiant į bendras demokratijos, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms vertybes,

H.   kadangi ES ir Rusija kartu atsako už taikų konflikto sprendimą jų artimiausiose kaimyninėse teritorijose,

I.   kadangi nebuvo rasta įgyvendinamo Čečėnijos konflikto sprendimo, ir dėl to teroristų išpuoliai plito į kaimynines respublikas; kadangi toliau vykdomi su Rusijos saugumo veikla susiję žmogaus teisių pažeidimai,

1.   apgailestauja, kad per Hagoje įvykusį keturioliktąjį ES–Rusijos aukščiausio lygio susitikimą nebuvo padaryta pažangos siekiant nustatyti keturias bendras erdves, tačiau atkreipia dėmesį į siekį plėtoti dialogą daugeliu klausimų, pavyzdžiui, dėl mažumų, žmogaus teisių ir pagrindinių teisių, bei tikisi, kad šis dialogas padės pasiekti konkrečių rezultatų;

2.   laikosi nuomonės, kad į keturias sritis reikia žvelgti kaip į visumą ir negalima atskirti jų vienos nuo kitos;

3.   pareiškia, jog ketina stiprinti ES ir Rusijos bendradarbiavimą siekdamas nustatyti keturias bendras erdves;

4.   ragina Komisiją ir Tarybą panaudoti visas dabartines priemones ir programas, pavyzdžiui, TACIS, ir remti Rusijos pilietinės visuomenės plėtrą bei reikalauja, kad būsimomis priemonėmis taip pat būtų siekiama stiprinti demokratiją ir pagarbą teisinei valstybei;

5.   sveikina Dūmą 2004 m. spalio 22 d. ratifikavus JT Pagrindų konvencijos dėl klimato kaitos Kioto protokolą; pabrėžia teigiamą poveikį, kurį Kioto protokolo pasirašymas turės ateityje stiprinant ilgalaikę strateginę partnerystę tarp ES ir Rusijos, tikisi, kad kiti pasaulio veikėjai bus padrąsinti sekti Rusijos pavyzdžiu ir ragina visas šalis dėti daugiau pastangų siekiant pagerinti energijos veiksmingumą ir sukurti energijos rūšis, kurių CO2 išmetimo kiekis naudojimo metu būtų lygūs nuliui;

6.   džiaugiasi, kad Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas bus taikomas ir naujoms valstybėms narėms, ir tuo, kad abi šalys tvirtai įsipareigoja toliau aktyviai dirbti siekdamos įvykdyti anksčiau minėrą Bendrą pareiškimą;

7.   pritaria per aukščiausio lygio susitikimą prezidento V. Putino padarytam pranešimui, kuriame jis teigia, kad artimoje ateityje Rusija pasirašys susitarimus dėl sienų su Estija ir Latvija;

8.   pabrėžia poreikį stiprinti ES ir Rusijos politinį dialogą, ypač siekiant bendro tikslo, t. y. stiprinti daugiašales organizacijas, pavyzdžiui, JTO ir PPO;

9.   pripažįsta, kad Rusija ypač suinteresuota išlaikyti gerus santykius su daugeliu kaimyninių šalių, pavyzdžiui, su Baltarusija, Ukraina, Moldova arba Pietų Kaukazo regionu; tačiau pabrėžia, kad Rusija turėtų laikytis nesikišimo į nepriklausomų valstybių vidaus reikalus, ypač rinkimų atveju, principo;

10.   susirūpinęs Rusijos demokratijos procesu ir tuo, kad centrinė Maskvos vyriausybė toliau telkia valdžią, pavyzdžiui, Rusijos Prezidentas skiria Aukščiausiojo Teismo teisėjus, didelių miestų gubernatorius ir merus; nerimauja dėl griežtesnės žiniasklaidos kontrolės ir spaudos laisvės apribojimų;

11.   griežtai smerkia neseniai Rusijoje ir kitose kaimyninėse šalyse įvykdytus teroristų išpuolius prieš civilius gyventojus, pritaria priemonėms, skirtoms padidinti ES ir Rusijos kovos su terorizmu bendradarbiavimo priemones su sąlyga, kad jomis nebus pažeidžiamos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės bei nebus susilpnintos demokratinės teisės ar pilietinė visuomenė;

12.   labai nerimauja dėl to, kad Rusijos karinės pajėgos nuolatos dideliu mastu pažeidinėja humanitarinę teisę ir žmogaus teises prieš Čečėnijos civilius gyventojus; ragina Rusiją siekti tikro taikos ir sutaikinimo proceso ir pakartoja, kad tai turi būti daugiašalis derybų būdu pasiektas politinis, o ne karinis sprendimas;

13.   pritaria Tarybos pasiūlymui glaudžiau bendradarbiauti valdant krizes ir tikisi nuoširdesnio ir konstruktyvesnio Rusijos požiūrio sprendžiant Dnestro regiono ir Pietų Kaukazo konfliktus;

14.   pabrėžia, kad Kaliningrado regiono plėtra yra svarbus viso Baltijos jūros regiono plėtros veiksnys ir todėl ragina Rusiją bei kitas suinteresuotas šalis skatinti socialinę ir ekonominę regiono plėtrą vykdant ekonominę integraciją;

15.   smerkia prezidento V. Putino pareiškimą, kad Rusija kuria naują branduolinį ginklą;

16.   ragina ES ir Rusiją koordinuoti savo pozicijas JT sistemos reformos, ypač būsimos JT Saugumo Tarybos reformos klausimu; nerimauja, kad dėl pastarojo meto įvykių, ypač Ukrainoje, ES ir Rusijos santykiai tapo įtempti;

17.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Rusijos Federacijos Prezidentui ir Parlamentui, OSBO ir Europos Tarybai.

http://www2.europarl.ep.ec/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2004-0099+0+DOC+XML+V0//LT&LEVEL=3&NAV=X