Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Nuorodos

« Atgal

2005-05-25
PROGRAMA NATURA 2000: aplinkosauga, naujų darbo vietų kūrimas

Programai NATURA 2000 atsirasti padėjo programos LIFE dalis LIFE - Nature, remianti svarbius konkrečios šalies aplinkosaugos projektus: tam tikrų rūšių augmenijos ir gyvūnijos apsauga, nualinto dirvožemio restauravimas ir kt.. NATURA 2000 yra Europos ekologinis tinklas, įsteigtas pagal Buveinių (1992) ir Paukščių (1979) direktyvas. Dabar, kai tinklas jau beveik baigtas kurti, būtina daugiau dėmesio skirti aktyviems šio tinklo tvarkymo darbams, ilgalaikei aplinkos apsaugai, ilgalaikiam finansavimui garantuoti. Beje, ši programa Lietuvoje kol kas yra terra incognita, „nežinoma žemė".

NATURA 2000 finansavimo poreikiai

Pagrindinis šios programos finansavimo objektas yra pažeistų buveinių arba jų savybių atkūrimas, nuolat vykdoma augmenijos, teritorijų ar gyvūnų rūšių stebėsena, saugomų teritorijų žemės ūkio paskirties ir miškų žemėse tvarkymas. Biologinės įvairovės apsauga duoda ir ekonominę, ir socialinę naudą.

Ekonominė nauda gaunama iš naujų ekosistemos paslaugų (vandens valymas ir tiekimas, apsauga nuo dirvos erozijos), maisto ir medienos produktų tiekimo, teritorijoje vykdomos arba su teritorija susijusios veiklos (turizmas, mokymas, švietimas, produktų pardavimas iš NATURA 2000 teritorijų). Tai gali sudaryti galimybes vietovėms gauti nemažas pajamas, sukurti naujas darbo vietas. Socialinė nauda taip pat apčiuopiama: didesnis užimtumas ir įvairesnės galimybės vietos gyventojams padeda išlikti kaimo bendruomenėms.

NATURA 2000 teritorijose gali būti ribojama ūkininkavimo praktika, žvejybos paslaugos, miškininkystės veikla. Įvairios išmokos ir kompensacijos taip pat yra NATURA 2000 išlaidos.

Dauguma valstybių narių jau pradėjo rengti teritorijų tvarkymo planus. Manoma, kad 25 ES valstybių narių metinės išlaidos šiai programai sudaro apie 6 mlrd. eurų.

Programos NATURA 2000 finansavimo galimybės

Bendrijos finansavimo norma atskiroms investicijoms ar veikloms yra skirtinga - iki 50 proc., nors gali siekti ir 85 procentus. Siekdamos pasinaudoti bendru Bendrijos finansavimu įvairioms sąnaudoms, susijusiomis su NATURA 2000, valstybės narės naudojasi pačiais įvairiausiais šiuo metu prieinamais ES finansavimo šaltiniais - Kaimo plėtros, Struktūrinių ir Sanglaudos fondų bei LIFE - Nature lėšomis. Tačiau kiek ir kuriems projektams bus skiriama lėšų, sprendžia konkreti šią programą administruojanti institucija ES valstybėje narėje.

Kalbant apie ateitį NATURA 2000 finansavimas galimas: 1) panaudojant esamus ES fondus (Kaimo plėtros, struktūriniai ir Sanglaudos fondai, LIFE - Nature); 2) plečiant ir atnaujinant LIFE - Nature instrumento galimybes, kad jis taptų pagrindiniu finansavimo užtikrinimo mechanizmu; 3) sukuriant naujus išimtinai NATURA 2000 skirtus finansinius instrumentus (vyksta diskusijos).

Plačiau apie aplinkosaugos programas rasite internete:
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/pdf/handbook_funding.pdf


Aldona Drėgvaitė