Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Nuorodos

« Atgal

2005-05-17
ES paramos moksliniams tyrimams perspektyvos: Septintoji pagrindų programa

Žinios - tai pagrindinis veiksnys, skatinantis Europos Sąjungos ekonominį augimą, naujų darbo vietų kūrimą, tuo pačiu užtikrinant socialinę raidą bei tvarią plėtrą. Mokslinių tyrimų, mokslo ir švietimo plėtrai yra skirta Mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų programa (toliau - pagrindų programa), pradėjusi veikti 1984 metais.

2005 m. balandžio 6 d. Europos Komisija pristatė pasiūlymą Europos Parlamente dėl naujos Septintosios pagrindų programos. Iki šiol tokios programos buvo planuojamos penkeriems metams, tuo tarpu Septintoji pagrindų programa veiks 2007-2013 m, t.y. septynerius metus, ir perims 6-osios pagrindų programos kryptis. Bendrija numato skirti 72726 mln. eurų Septintosios pagrindų programos finansavimui, tai yra net 55226 mln. eurų daugiau nei buvo numatyta 6-ajai pagrindų programai.

Bendradarbiavimas. Idėjos. Žmonės. Pajėgumai.
Septintąją pagrindų programą sudarys keturios specialios programos, atitinkančios keturis pagrindinius Europos mokslinių tyrimų politikos tikslus:

- Bendradarbiavimas. Pagal šią programą parama bus teikiama įvairiai tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų veiklai, nuo bendrai vykdomų projektų ir tinklų iki mokslinių tyrimų programų koordinavimo. ES ir trečiųjų šalių bendradarbiavimas yra sudedamoji šios veiklos dalis. Numatoma, jog parama bus teikiama veiklai šiose srityse: sveikata; maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos; nano mokslai; energetika; aplinka; transportas, socialiniai ir ekonomikos mokslai, humanitariniai mokslai; saugumas ir kosminė erdvė. Ši programa bus pagrindinė, jai numatoma daugiausia lėšų iš bendro programos biudžeto, t.y. 44. 432 mln. eurų.

- Idėjos. Šios programos įgyvendinimui bus įsteigta savarankiška Europos mokslinių tyrimų taryba, kurios tikslas - remti naujų, atradimais grindžiamų sričių mokslinius tyrimus, atliekamus Europoje visose mokslo ir technologijų srityse, įskaitant inžineriją, socialinius, ekonominius ir humanitarinius mokslus. Šiai programai numatoma skirti 11 862 mln. eurų iš bendrų 7-osios pagrindų programos lėšų.

- Žmonės. Šia programa žmonės bus skatinami pasirinkti mokslo darbuotojo profesiją, taip pat siekiama, kad Europos mokslo darbuotojai pasiliktų Europoje ir paskatinti atvykti į Europą mokslo darbuotojus iš viso pasaulio. Ši programa turėtų apimti pradinį mokslo darbuotojų rengimą, mokymąsi visą gyvenimą, tolesnę karjerą, pramonės ir mokslo įstaigų partnerystę, tarptautinę veiklą. Šiai sričiai planuojama skirti mažiausiai lėšų iš bendro naujosios programos biudžeto, t.y. 7 129 mln. Eurų.

- Pajėgumai. Pagal šią pagrindų programos dalį bus didinami mokslinių tyrimų ir naujovių diegimo pajėgumai visoje Europoje ir užtikrinamas optimalus jų panaudojimas, skatinama mokslo ir visuomenės integracija. Šiems tikslams pasiekti Komisija siūlo skirti 7 486 mln. eurų.

Septintosios pagrindų programos skiriamieji bruožai
Svarbus Septintosios pagrindų programos bruožas - reikšmingas jos veikimo supaprastinimas lyginant su ankstesnėmis programomis, apimantis visus finansavimo etapus, įskaitant finansavimo schemų, administravimo ir finansavimo taisyklių ir procedūrų supaprastinimą, taip pat lengviau skaitomų ir „vartotojui patogesnių" dokumentų pateikimą. Šiam darbui atlikti Komisija įkūrė mažų verslo įmonių bei mokslinių tyrimų institutų, t.y. tų programos dalyvių grupių, kurios susiduria su didžiausiais sunkumais dalyvaudamos programoje, atstovų tarybą, kuri teiks patarimus Komisijai, kokios programos supaprastinimo priemonės turės didžiausią poveikį ateityje.

Kitas svarbus Septintosios pagrindų programos aspektas yra tas, jog tarptautinis bendradarbiavimas nebebus atskira programos dalis, tačiau jis bus integruotas į visas minėtas programas, tuo būdu leidžiant vykdyti projektus su tarptautiniais partneriais. Be to, bus siekiama priartinti mokslinius tyrimus prie Europos visuomenės poreikių, ir tai atsispindės visose programos dalyse.

Dar vienas naujas Septintosios pagrindų programos elementas - „žinių regionų" plėtra, reiškiantis tai, jog bus siekiama apjungti mokslinių tyrimų partnerius - universitetus, tyrimų centrus, verslo įmones ir vietinę valdžią - viename regione, kad būtų sustiprintas jų vykdomų tyrimų potencialas.

Šiuo metu vyksta aktyvios diskusijos dėl Komisijos pateiktos 7-osios pagrindų programos gairių, ES valstybės narės nustato savo prioritetus, rengiamos konferencijos, susilaukiančios didelio dalyvių dėmesio. Remdamasi šių diskusijų rezultatais, 2005 m. rudenį Europos Komisija planuoja pateikti Tarybai ir Europos Parlamentui pasiūlymus dėl keturių specialių programų bei dalyvavimo Septintojoje pagrindų programoje taisykles. Šios pagrindų programos rengimo darbas tęsis ir 2006 metais.

Daugiau informacijos galima rasti internete:
http://www.cordis.lu/era/fp7.htm
http://europa.eu.int/comm/research/future/themes/index_en.cfm

Ieva Staniulytė