Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Nuorodos

« Atgal

2005-05-17
EUROPOS SĄJUNGOS PARAMA MIŠKŲ ŪKIUI

Daugiau nei pusė 25 Europos Sąjungos (ES) šalių gyventojų gyvena kaimo vietovėse, kurios užima apie 90% ES teritorijos. Todėl kaimo plėtros politika ES vaidina labai svarbų vaidmenį. Kaimo plėtra sudaro antrą Bendrosios žemės ūkio politikos ašį ir siekia užtikrinti darnią ir subalansuotą kaimo vietovių plėtrą. Kaimo plėtros politika taip pat tarnauja kaip vienas iš pagrindinių paramos miškų ūkiui instrumentų. Finansinė parama penkiolikai senųjų ES narių miškų ūkio priemonėms 2000–2006 m., numatyta kaimo plėtros kontekste, siekia 4,8 milijardus eurų.

ES parama individualioms šalims teikiama pagal tų šalių parengtas ir Europos Komisijos suderintas programas. Lietuvoje miškų ūkis įtrauktas į dvi tokias programas: Bendrąjį programavimo dokumentą (BPD) ir Kaimo plėtros planą (KPP). Pagal Lietuvos BPD 2004-2006 m. 4 prioriteto „Kaimo plėtra ir žuvininkystė “ priemonę „Miškų ūkis” per 3 metus planuojama skirti 21,8 mln. Lt , o priemonei „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ iš KPP 2004-2006 m. trejiems metams rezervuota 92,5 mln. Lt.

Bendrojo programavimo dokumente „Kaimo plėtros ir žuvininkystės" prioritete numatytos septynios kaimo plėtros priemonės, tarp kurių yra ir „Miškų ūkis". Miškų ūkiui skirtos priemonės tikslas yra išsaugoti ir plėtoti miškų ekonomines, ekologines ir socialines funkcijas kaimo vietovėse. Pagal šią priemonę remiama: investicijos, skirtos miško ekonominei, ekologinei ir socialinei vertei padidinti; stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų miškų atkūrimas ir prevencinės priemonės; investicijos, skirtos miško kirtimui, medienos ruošai pagerinti ir racionalizuoti; ne žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku. Iki šiol parama pagal šią priemonę buvo skirta 24 paramos gavėjams, iš kurių tik vienas yra privatus asmuo – ūkininkas, o likusieji – valstybinės miškų urėdijos. Sekantis paraiškų rinkimo laikotarpis šiais metais yra nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. iki gruodžio 1 d.

Pagal Kaimo plėtros 2004-2006 m. planą remiamas „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“. Pagal šią priemonę parama teikiama miško įveisimui, įveisto miško priežiūrai ir apsaugai (5 metus) ir prarastų pajamų kompensavimui (20 metų). Į paramą pagal šią priemonę gali pretenduoti ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) ar kiti žemės ūkio veiklos subjektai, bet kuris kitas fizinis asmuo nuosavybės teise turintis žemės ūkio paskirties žemės, savivaldybė ar jų asociacija. Praėjusiais metais finansavimui pagal šią priemonę buvo pateikta 200 paraiškų, iš kurių 181 patvirtintos.

Žemės ūkio ministrei šių metų kovo mėnesį pakeitus šios priemonės administravimo taisykles, padaryta daug pakeitimų, palengvinančių paramos gavimą naujų miškų įveisimui. Dabar žemės savininkai, norintys įveisti miškus ir prašantys tam ES paramos gali ir neturėti miško įveisimui reikiamų pinigų. Visus miško įveisimo darbus savo lėšomis gali atlikti paslaugų teikėjas (miškų urėdija, miško savininkų kooperatyvas ar bet kuri kita tokias paslaugas teikianti įmonė), o žemės savininkas su šiuo paslaugų teikėju atsiskaitytų tik tuomet, kai Nacionalinė mokėjimo agentūra pervestų jam skirtas paramos lėšas. Taip pat nuo šių metų balandžio mėnesio nustatytas nuolatinis paraiškų pagal šią priemonę rinkimas - iki pat 2005 gruodžio 30 dienos. Taigi, šiais metais žemės savininkai paraiškas minėtai paramai gauti Nacionalinei mokėjimo agentūrai gali teikti nuolatos iki pat metų pabaigos.

Europos Komisija 2004 m. liepos mėn. jau priėmė pasiūlymą dėl ES kaimo plėtros politikos 2007-2013 m. laikotarpiu. Šis pasiūlymas dabar baigiamas svarstyti Europos Sąjungos Taryboje ir Europos Parlamente. Tikėtina, kad panašios miškų ūkio priemonės išliks ir ateityje.

Daugiau ir pačios naujausios informacijos apie Europos Sąjungos paramą miškų ūkiui Lietuvoje galite surasti Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje www.zum.lt. Taip pat šia tema jau išleisti keli leidiniai. Aplinkos ministerija šiais metais yra išleidusi leidinį „Patarimai miško ar žemės savininkui ES paramai gauti", Žemės ūkio ministerija išleido du lankstinukus: „Lietuvos 2004-2006 m. BPD Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonė MIŠKŲ ŪKIS“ ir „Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonė ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS APŽELDINIMAS MIŠKU“. Žinoma, jeigu turite klausimų visada patarimo galite kreiptis į valstybinių institucijų darbuotojus: Aplinkos ministerijos Miškų departamento Privačių miškų skyrių, valstybines miškų urėdijas, Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų rajonų agentūras.

Marius Lazdinis

M. Lazdinis - Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato Aplinkos ir miškų skyriaus darbuotojas. Anksčiau dirbo Lietuvos teisės universiteto Valstybinio valdymo fakulteto prodekanu, buvo Lietuvos privačių miškų savininkų asociacijos tarybos pirmininkas. Šiame straipsnyje išsakoma tik autoriaus asmeninė nuomonė, kuri nebūtinai gali sutapti su oficialia Europos Komisijos nuomone.