Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Nuorodos

« Atgal

2005-01-01
TIESIOGINIO ES FINANSAVIMO PROGRAMOS

Lietuva jau yra įgijusi nemažą patyrimą dalyvaudama ES finansuojamose programose - PHARE, SAPARD, ISPA. Mūsų valstybei tapus ES nare Lietuvos verslininkams, ūkininkams, savivaldybėms, viešosioms įstaigoms, mokykloms, universitetams atsivėrė nauja galimybė - pasinaudoti ES struktūrinių fondų lėšomis. Vien tik 2004 – 2006 metais Lietuva gali gauti 1,336 mlrd. eurų. Pirmaeiliu mūsų uždaviniu tampa kokybiškų projektų, atitinkančių ES reikalavimus, parengimas.

ES struktūrinių fondų lėšų administravime, t.y. planavime ir paskirstyme,  visada dalyvauja nacionalinės vyriausybės. Tačiau ES turi nemažai programų (per 20), kurias tvarko, administruoja pati Europos Komisija, t.y. skirstant šioms programoms numatytas lėšas nacionalinės vyriausybės nedalyvauja.

Šiame straipsnyje norime trumpai pristatyti minėtas programas. Pažymėtina, jog šiuo atveju Lietuvos piliečiai, įstaigos, viešosios įmonės, nevyriausybinės organizacijos, parengę projektus, dalyvautų konkurse visos Europos Sąjungos mastu, t.y. konkuruotų su Vokietijos, D.Britanijos, Prancūzijos ir kitų valstybių atstovų parengtais projektais. Taigi, reikia iš anksto nusiteikti rimtai konkurencijai. Tačiau būtina prisiminti ir tai, kad lėšos, skiriamos šių programų projektams, yra nepalyginamai didesnės nei tos struktūrinių fondų lėšos, kurias Lietuva suderėjo su ES 2004-2006 m. laikotarpiui.

Peržiūrėję šias programas pamatysite, kad šių programų lėšomis finansuojamos tos pačios sritys, kaip ir iš nacionalinių vyriausybių administruojamų struktūrinių fondų prgramų, t.y. energetika, žemės ūkis, švietimas, kultūra, aplinkosauga ir t.t.

Šiame straipsnelyje pateiksime tik labai trumpą kiekvienos programos komentarą bei interneto svetainės adresą, kuriuo galima surasti išsamią informaciją apie sudominusią programą, konkursų sąlygas, paraiškų formas ir kt.

Intelligent Energy - Europe 2003-2006
Programos finansuojamos sritys: energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinantys energijos šaltiniai, energijos vartojimas transporte.

LIFE III 2005-2006
LIFE programa apima žemės naudojimo plėtrą ir planavimą, vandens ūkio vadybą, ekonominės veiklos įtakos aplinkai mažinimą, atliekų tvarkymą, integruotas vadybos sistemas. LIFE programą sudaro trys komponentai: LIFE-Nature, LIFE-Environment, LIFE-Third countries. „Nature“ programa remia svarbius konkrečios šalies gamtosaugos projektus (tam tikrų rūšių augmenijos ir gyvūnijos apsauga, nualinto dirvožemio restauravimas ir kt.). „Environment“ programa skirta mokslinių tyrimų rezultatų, jau taikomų naujų technologijų skleidimui (integruota socialinių kultūrinių renginių vadybos sistema, namų ūkio atliekų surinkimo sistema ir kt.). „Third countries“ programa ko-finansuoja aplinkosaugos projektus trečiosiose šalyse, kurios ribojasi su Viduržemio jūra ir Baltijos jūra.

Public Health 2003-2008
Programa skirta siekti aukšto sveikatos apsaugos lygio, ypatingą dėmesį skiriant sveikatos stiprinimui bei ligų ir sergamumo prevencijai.

eTEN 2000-2006
Programa skirta telekomunikacijų tinklais vykdomų paslaugų (el.paslaugų) transeuropinei plėtrai. Ji orientuota į viešąsias paslaugas visų pirma tose srityse, kuriose Europa turi patrauklias konkurencijos sąlygas. Šios programos tikslas - informacinė visuomenė visiems. Ji skatina viešąsias paslaugas, kurios suteikia kiekvienam piliečiui, įmonei ar administracijai galimybę gauti naudos iš el.visuomenės.

TEMPUS III 2000-2006
Tai transeuropinio bendradarbiavimo programa skatinanti siekti aukštojo mokslo. Viena šios programos dalis skirta teikti paramą vykdant ekonomikos ir socialines reformas Vidurio ir Rytų Europos šalyse (PHARE 2000-2006) bei buvusiose Sovietų Sąjungos šalyse ir Mongolijoje (TACIS 2000-2006). TEMPUS yra Europos Bendrijos parama vykdant aukštojo mokslo sistemos restruktūrizaciją  šiose šalyse siekiant įdiegti rinkos ekonomiką.

FP6-R&D 2002-2006
Ši programa skirta finansuoti tyrimus Europoje (medicinos ir biotechnologijos, informacinės visuomenės technologijų, maisto kokybės, globalių pokyčių, ekosistemos (įskaitant energiją ir transportą) ir kt. tyrimus). Ši programa skirta skatinti mokslinę pažangą, konkurencingumo stiprinimui, naujų technologijų diegimui per tampresnį bendradarbiavimą bei veiksmų koordinavimą. Europos Komisija finansuoja tuos projektus, kuriuose dalyvauja partneriai iš keletos šalių.

URB-AL 2002-2006
Programa skirta plėtoti decentralizuotą  bendradarbiavimą tarp vietinės valdžios ir vietos gyventojų, sprendžiant konkrečias problemas (narkotikų, aplinkos, skurdo mažinimo, transporto, saugumo, miesto planavimo, ekonominio vystymo, informacinės visuomenės kūrimo ir kt.).      

Leonardo da Vinci 2000-2006
Programa remia tarptautinio bendradarbiavimo projektus profesinio rengimo srityje (mobilumo, kalbų, mokslinių tyrimų ir kt.).

IDA II 1998-2004
Tai Bendrijos elektroninio keitimosi duomenimis tarp administracijų programa. Vienas svarbiausių programos aspektų – TESTA (transeuropinių paslaugų telematikai tarp administracijų) tinklas, suteikiantis galimybę įdiegti informacines sistemas, kurios turi funkcionuoti visose ES šalyse.

CARDS 2000-2006
Programa skirta stabilumo ir taikos stiprinimui Vakarų Balkanuose.  Programa finansuoja tvarios socialinės ir ekonominės plėtros projektus, glaudžius ryšius su ES ir bendradarbiavimą tarp regiono šalių, institucinę plėtrą ir harmonizavimą su ES normomis žmogaus teisių, pilietinės visuomenės, rinkos ekonomikos kūrimo srityse, o taip pat pabėgelių sugrįžimo projektus.

eCONTENT 2001-2005
Programa skatina viešojo sektoriaus informacijos naudojimą, kuria palankias sąlygas platinti ir naudoti Europos elektroninį turinį globaliuose tinkluose.

EURIMAGES
Programa skirta kinematografijos plėtrai: kino filmų kūrimas ir platinimas, kino teatrų plėtra, kino festivalių rengimas, bendradarbiavimo šioje srityje skatinimas.

MEDA II 2000-2006
Programa skirta techninei ir finansinei paramai vykdant ekonomines ir socialines reformas Viduržiemio jūros valstybėse ir plėtojant šių šalių ryšius su ES.

Linkime sėkmės surandant tinkamą programą ir dar didesnės sėkmės dalyvaujant konkursuose.

EUMEDIS II 2000-2003
Tai Europos Sąjungos programa, skirta plėtoti informacinei visuomenei Viduržiemio jūros šalyse.  Tai programos MEDA II 2000-2006  dalis.

Culture-2000 2000-2004
Programa, skirta kultūriniam bendradarbiavimui skatinti. Per ją remiami kultūrinio bendradarbiavimo projektai visose meno ir kultūros srityse (vaizduojamieji ir plastiniai menai, literatūra, paveldas, kultūros istorija ir pan.).

eLEARNING 2000-2004
Programa skirta efektyviam informacinių ir komunikacijos technologijų diegimui švietimo ir profesinio rengimo srityje. El.mokymo programa skatina žinių visuomenės kūrimą.

MEDIA PLUS 2001-2005
Skatina audiovizualinio sektoriaus plėtrą Europoje ir finansuoja žurnalistų profesionalumo lygio kėlimo projektus.

Aldona Drėgvaitė, ekonomistė